Kompletterande regler för Working Hunter (WHP)

Regler WHP
a) Domaren måste ta hänsyn till arenans storlek och underlagets beskaffenhet innan han godkänner
banan. Domaren kan välja att sänka höjden och bredden på hoppen.
b) Endast domaren eller banbyggaren (eller personer utsedda av dem) får ändra banan.
c) Hindren ska ha ett naturligt utseende. Banan ska inbjuda till det naturliga tempot hos en M&M-
ponny.
d) Hoppets bredd mäts längst ner. Vattendiket får inte överstiga den maximalt tillåtna bredden.
e) Om inget annat anges har hoppen följande maximala höjd/bredd:

f) Ponnyn måste vara minst 5 år gammal för att delta i Working Hunter-klasser.
g) Det rekommenderas att ryttaren har möjlighet att gå banan till fots innan klassens start.
h) Varje ryttare får endast rida en ponny i varje klass.
i) Inga ändringar får göras i ponnyns utrustning eller ryttare under klassen. Domaren kan dock när
som helst begära/tillåta förändringar av ponnyns utrustning.
j) Ponnyn får bära boots under ridning. Bandage, benskydd etc. är ej tillåtet.
k) Klassen består av 3 delar: 1:a delen är hoppning, 2:a delen är ridet markarbete i grupp och
individuellt, 3:e delen är bedömning av exteriör. Individuellt ridet program och visning för hand kan
utgå, helt eller delvis, i klasser med låg svårighetsgrad. Man börjar med del 1.

Endast ponnyer som inte är uteslutna eller diskvalificerade efter del 1 får delta vidare i del 2 och 3.
l) Vid fall ska banan lämnas till fots.
m) En vägran är: ponnyn vänder bakdelen till hoppet, utför en hel cirkel framför hoppet eller stannar
helt och tar minst ett steg bakåt med minst ett ben.
n) Fel: Rivning = 10 poäng, 1:a vägran = 15 poäng, 2:a avslag = 20 poäng, 3:a avslag = uteslutning. Fall
av ponny eller ryttare = diskvalificering, ponny eller ryttare som lämnar banan = diskvalificering.
o) Om 2 ekipage är lika är det hoppbetyget som är avgörande, därefter betyget för den individuella
bedömningen och slutligen betyget för exteriör. Om ekipagen fortfarande är lika avgör domaren
slutgiltig placering.
p) ”Allmänna regler för Engelska ridklasser” gäller.

2. Bedömning
a) All bedömning tar hänsyn till ponnyns ras.
b) Poängfördelning
Del 1: Maximalt 70 poäng. Hoppningen poängsätts genom att felpoäng dras av från summan av 50 poäng. Max 20 poäng kan erhållas för stil.

Del 2: Maximalt 10 poäng kan erhållas. Individuell bedömning, tempo och svårighetsgrad följer
motsvarande Ridklass.
Del 3: Maximalt 20 poäng kan erhållas. Om del 2 och 3 slås samman sker exteriörbedömningen under del 2, poängen påverkas inte av ihop slagning.