Stadgar

Stadgar för Svenska Connemarasällskapet

Antagna vid årsmötet 2013-03-23 i Ljungby samt vid extra föreningsstämma 2013-11-09 i Gränna.

§ 1 Ändamål

Svenska Connemarasällskapet är en ideell förening som bildades den 31 juli 1965 vars ändamål är:

 • att arbeta för upprätthållande av en renrasig stam av den irländska  Connemaraponnyn i Sverige.
 • att aktivt verka för att avelsarbetet bedrivs sakkunnigt och effektivt, samt om befogat i egen regi importera avelsdjur.
 • att arbeta för rasens utveckling och förkovran så att hästarna blir lämpliga bruks- och tävlingshästar för framförallt ungdomen.
 • att samverka med andra avels- och sportorganisationer inom Sverige och utlandet.
 • att samarbeta med irländska Connemara Pony Breeders Society och andra Connemaraorganisationer i utlandet samt, att i Sverige svara för Connemararasens PR.
 • att som avelsorganisation föra stambok över connemaraponnyer i Sverige.

§ 2 Medlemmar

Medlemskap beviljas fysiska personer som erlagt medlemsavgift till föreningen.

Medlem kan när som helst utträda ur föreningen. Medlem som inte betalat medlemsavgiften den sista februari innevarande år anses ha utträtt ur föreningen på egen begäran. Medlem som utträtt ur föreningen kan återinträda i föreningen. Medlemsavgiften fastställs av föreningsstämma för ett kalenderår i taget.

Medlem som brutit mot föreningens stadgar eller föreskrifter eller som annars anses ha motverkat föreningens syften eller skadat densamma kan uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen med 2/3 majoritet.

Fråga om uteslutning får ej tas till avgörande förrän medlemmen lämnats tillfälle att inom viss tid – minst 14 dagar – inkomma med förklaring i ärendet. Beslut om uteslutning skall meddelas skriftligen.

Medlem som uteslutits, kan vid nästkommande ordinarie föreningsstämma söka rättelse av styrelsens beslut. Ansökan om upptagande av besvärsfrågan ska lämnas skriftligen till styrelsen senast 14 dagar före stämman. Styrelsen är i sådant fall skyldig ta upp ärendet på stämmans föredragningslista.

Hedersmedlemskap kan tilldelas föreningsmedlem eller annan person som styrelsen anser gjort sig förtjänt där av genom att under en längre tid ha lagt ner ett intresserat arbete av bestående värde för föreningen eller som genom en större insats i hög grad främjat föreningens syften. Förslag om tilldelande av hedersmedlemskap kan väckas av föreningsmedlem, beslut fattas av styrelsen. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

§ 3 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas senast under april månad varje år. Extra föreningsstämma ska hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärs av styrelsen eller revisor eller minst tio procent av samtliga röstberättigade medlemmar. Kallelse till föreningsstämma utfärdas av styrelsen.

Medlemsmöten kan hållas ett par gånger under året i samband med olika aktiviteter.

Kallelse till föreningsstämma ska ske via föreningens hemsida samt skriftligen via brev till samtliga medlemmar eller via mail till de medlemmar som så begärt. Kallelse ska publiceras tidigast en månad eller senast två veckor före stämman. Föredragningslista publiceras på hemsidan senast två veckor före ordinarie stämma.

Kallelse till extra föreningsstämma ska ske via föreningens hemsida samt skriftligen via brev till samtliga medlemmar eller via mail till de medlemmar som så begärt tidigast en månad eller senast två veckor före stämman. I kallelsen till extra föreningsstämma ska anges vilka frågor som ska behandlas.

Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne, av ersättare som utsetts av styrelsen.

Föreningsstämman är beslutsmässig om kallelsen skett stadgeenligt.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande frågor finnas på dagordningen:

 1. Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst.
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman.
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt fungera som kontrollanter och röstsammanräknare vid val.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
 6.  Föredragning av revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkningen.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den gångna revisionsperioden.
 8. Fastställande av ev. arvoden.
 9. Val av ordförande för styrelsen för tiden till nästa ordinarie föreningsstämma.
 10. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 11. Val av revisorer och revisorssuppleanter för tiden till nästa ordinarie förenings-stämma.
 12. Val av valberedning.
 13. Fastställande av allmän arbetsplan för det kommande verksamhetsåret.
 14. Val av representanter till samordnande organisationer.
 15. Fastställande av årsavgift för medlemskap för nästkommande kalenderår.
 16. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller enskild medlem.

Förslag väckt av enskild medlem ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma.

Vid föreningsstämma får inga andra ärenden tas upp än de som är uppförda på dagordningen.

§ 4 Rösträtt och val

Vid föreningsstämma gäller:

En rösträtt tillfaller varje medlemskap.

Rösträtten kan inte utövas genom fullmakt.

Beslut fattas med enkel majoritet.

Val sker öppet om ej någon påfordrar sluten omröstning.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst förutom vid personval då lottning ska ske.

§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår samt revision

Föreningens verksamhetsår är från ordinarie föreningsstämma till ordinarie föreningsstämma.

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

Räkenskaperna ska vara revisorerna tillhanda senast den 1 februari.

§ 6 Styrelsen

Föreningens styrelse utgörs av ordförande samt lägst fem och högst sju ordinarie ledamöter samt högst tre suppleanter.

Styrelsen ska ha sitt säte där ordföranden är bosatt.

Styrelsens ordförande väljs för ett år i sänder av ordinarie föreningsstämma.

Övriga ordinarie ledamöter väljs för två år så att hälften är i tur att avgå varje år.

Suppleanter väljs på ett år i taget.

Ledamot i tur att avgå kan omväljas.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör samt vid behov funktionärer med särskilda uppdrag.

Styrelsen kan delegera löpande arbetsuppgifter dels till inom styrelsen konstituerade arbetsutskott, dels till ett antal kommittéer. Det åligger styrelsen att därvid utfärda tydliga direktiv och förvissa sig om att dess tillfullo förståtts av mottagaren.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst tre ledamöter gör framställning. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal beslutar ordföranden.

§ 7 Styrelsens arbetsuppgifter

Ordförande ska leda och organisera arbetet inom styrelsen, representera föreningen utåt samt övervaka att stadgarna efterlevs.

Sekreteraren ska diarieföra och förvara protokoll över styrelsens och föreningens sammanträden, förvara inkomna skrivelser, om ordförande ej annorlunda bestämmer underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa, upprätta förslag till styrelsens verksamhetsberättelse samt föra förteckning över utdelade förtjänsttecken.

Kassören ska ta hand om samtliga in- och utbetalningar, föra föreningens räkenskaper och förvara samtliga verifikationer, föra medlemsregister, ansvara för förvaring av föreningens värden samt upprätta bokslut.

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordföranden och kassören var för sig eller på annat sätt som styrelsen beslutar.

§ 8 Valberedning

Valberedningen består av tre ledamöter med tre personliga suppleanter, samtliga valda vid ordinarie föreningsstämma, som utser sammankallande. Ledamot av valberedningen som antagit kandidatur till ledamot i styrelsen, skall avgå ur beredningen och ersättas av sin suppleant.

Valberedningens uppgift är: att föreslå ersättare för styrelsemedlemmar, som är i tur att avgå ur styrelsen, att kontrollera att föreslagen ersättare är villig att åta sig uppdraget samt att vid ordinarie föreningsstämma redogöra för sin verksamhet och lämna förslag till kandidater.

Valberedningen ska beredas möjlighet att närvara vid styrelsesammanträde före ordinarie föreningsstämma för att gå igenom och diskutera förslag till kandidater.

Medlem kan senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma lämna in förslag till kandidat till valberedningen eller styrelsen. Sådan kandidat ska tas upp till val.

§ 9 Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, stämmo- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt överlämna revisionsberättelse till styrelsen senast 14 dagar före ordinarie föreningsstämma.

§ 10 Ickediskriminering

Föreningen är en öppen och demokratisk förening.

Vid registrering och stamboksföring tillämpas principen om ickediskriminering av uppfödare eller ägare som inte är medlem i föreningen.

Uppgifter om registrering och stambokföring och moment som ingår i dessa ska vara offentliga.

§ 11 Stadgeändring

För stadgeändring fordras beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor varav en ordinarie med en majoritet av ¾ av de vid varje stämma röstberättigade medlemmarna. Kallelse till den senare stämman får ej utsändas förrän den första stämman avhållits.

§ 12 Upplösning

Beslut om föreningens upplösande fattas på två på varandra följande föreningsstämmor varav en ordinarie med en majoritet av ¾ av de vid varje stämma röstberättigade medlemmarna. Minst sex månader skall förflyta mellan stämmorna.

Vid upplösning skall föreningens fonder och till pengar förvandlade tillgångar överlämnas till en förening eller sammanslutning som arbetar för hästavelns fromma som stämmorna beslutar.

Gamla Stadgar

SCS stadgar 1982-2013