Ägarbyte

Häst med svenskt hästpass eller import som är registrerad i SCS (stämpel i passet)

Fyll i blanketten som heter ”Ägarbevis” eller ”Ägaruppgifter” och skicka den i original till SCS registrator. Denna blankett utfärdades av oss i samband med det senaste ägarbytet.

OBS! se till att du har aktuell postadress till SCS registrator: https://www.connemaraponny.org/om-scs/styrelse

Blanketten ska vara undertecknad av köpare och säljare. Om hästen ägs av flera personer ska alla delägare skriva under.

Hästpasset ska i normalfallet INTE skickas in utan det ska alltid följa med hästen. Undantag gäller hingst som ännu inte är omregistrerad till valack.

Borttappad ägarhandling

Om du inte är den registrerade ägaren och ägarhandlingen saknas, skickar du in följande:

  • en kopia på ditt köpekontrakt/kvitto eller ett s k alternativt ägarintyg
  • ifylld och underskriven blankett för ägarbyte

Betalning av ägarbyte

Ett ägarbyte kostar 260 kr och kostnaden betalas i förskott till SCS postgiro 23 38 23 – 4. Ange ”ägarbyte” och hästens namn på inbetalningen. Ägarbytet sker när avgiften är betald. En ny ägarblankett utfärdas och skickas med post till den nya ägaren.

Ägarbyte för importerad häst som saknar Svenska Connemarasällskapets stämpel i passet

Importerade hästar utan SCS stämplar i hästpasset måste tilläggsregistreras. Registrering av aktuell ägare ingår i detta.