Ny spännande hästforskning 2023, astma, arbetskläder och spolmask

Tillsammans med Agria Djurförsäkring beviljar Stiftelsen Hästforskning nu medel till tre nya spännande forskningsprojekt inför 2023. Agrias bidrag står för 2 miljoner svenska kronor. Projekten kommer att fördjupa sig i att mäta det tunga stalljobbet med hjälp av smarta arbetskläder, om nya biomarkörer kan underlätta diagnosen av astma, samt undersöka om spolmasklarver kan orsaka sänkt prestation hos unga travhästar.

Årets utnämningar lyfter viktiga områden som kommer att göra nytta för både hästar och människor. Det är verkligen hög tid att öka kunskapen om det tunga stalljobbet, samt att utveckla nya metoder och arbetssätt för att minska fysisk ohälsa, säger Agnes Fabricius som är vd för Agria Djurförsäkring.

  • Ergonomi och arbetsställningar hos anställda på ridskolor – en ny mätmetod med smarta arbetskläder, Cecilia Lindahl, RISE.Här ska forskarna studera och utvärdera användbarheten av en ny metod med smarta arbetskläder, för att mäta och kvantitativt beskriva arbetsställningar under arbetet i stallet. Syftet är att öka kunskapen om arbetsställningar och belastning samt relaterade riskfaktorer inom hästsektorn. Detta för att kunna minska ohälsosam fysisk exponering, vilket på sikt kan minska belastningsbesvär och arbetsrelaterad sjukfrånvaro.
  • Validering av nya biomarkörer för hästens astma i flytande vätskebiopsier, Amanda Reine, Uppsala universitet.Målet är att kunna ta fram ett diagnosverktyg för astma på häst, genom ett enkelt blodprov med hjälp av biomarkörer. Detta för att lättare kunna upptäcka och följa hästar med luftvägsproblem och samtidigt undvika mer komplicerad provtagning för hästens skull.
  • Är migrerande spolmasklarver en del av etiologin bakom luftvägssymtom och nedsatt prestation hos unga travhästar? Utveckling och tillämpning av ett serodiagnostiskt test för spolmaskdiagnostik, Frida Martin, SLU.Projektet ska utveckla en ny salivbaserad provtagning för att tidigt kunna påvisa spolmaskinfektion, en parasit som infekterar framför allt föl och där träckprovtagning inte visar på infektion innan fölen kan få akuta problem. Med ett tidigt diagnosverktyg hoppas man kunna behandla vid rätt tidpunkt, samt minska den rutinmässiga användningen av avmaskningsmedel för att inte påskynda resistensutveckling hos parasiter.
    Dessa parasiters migration genom lungorna har även föreslagits vara en del av orsaken till mild ekvin astma (EA) hos unga travhästar. Målsättningen är därför också att studera om unga travhästar med nedsatt prestation utan hälta kan kopplas till parasitinfektionen, för korrekt diagnos och rätt behandling för dessa hästar.

Om Agrias forskningsfond

Agrias forskningsfond, som grundades redan 1938, stödjer forskning om djurens hälsa genom att avsätta en del av premieintäkten till veterinärmedicinsk forskning. På så sätt hjälper vi till att utveckla veterinärvården och förbättra djurens liv på andra sätt. Vårt bidrag ingår i Stiftelsen Hästforsknings årliga utlysningar och kan sökas av forskare i Sverige och Norge.

Här finns mer information om Agrias forskningsfond

Author: connemara